TOMICA No.122 Mitsubishi Fuso Super Great Shinkansen Series H5 Hayabusa Transporter